ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS

Perskaitę šias nuostatas, Jūs sužinosite, kaip UAB “Vadovėlis Online” (toliau Platformos operatorius) tvarko, saugo ir kam naudoja asmens duomenis. Jeigu naudojatės www.vadovelis.online platforma (Toliau Vadovėlių platforma), vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šiomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis. Jeigu kils papildomų klausimų asmens duomenų tvarkymo tema, galite susisiekti su mumis el. paštu BDAR@vadovelis.online.

Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Platformos operatorių su paklausimais, prašymais atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir/ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Visi kontaktiniai Platformos operatoriaus duomenys skelbiami internetinėje svetainėje www.vadovelis.online.

Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias asmens duomenų tvarkymo nuostatas, informuodama duomenų subjektą apie pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.vadovelis.online ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.

1. TERMINAI

1.1 Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Platformos operatorius.

1.2 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių (vardą ir pavardę, el. pašto adresą, buvimo vietos duomenis ir/ar interneto identifikatorių) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.3 Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.4 Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens mokymo (-si) rezultatais, mokymo (-si) stiliumi, principais, asmeniniais pomėgiais, interesais, elgesiu.

1.5 Vadovėlių platforma – interaktyvi mokymo (-si) platforma su arba be mokomojo turinio. Vadovėlių platforma pasiekiama www.vadovelis.lt (taip pat www.vadovėlis.lt, www.vadovelis.online, www.vadoveliai.online ir k.t.) internetiniu adresu. Taip pat gali būti pasiekiama ir per integruotas nuorodas Turinio kūrėjų svetainėse.

1.6 Turinio kūrėjas – Sutartį su Platformos operatoriumi suderiusios leidyklos ar individualūs turinio autoriai, kurių mokomasis turinys yra pateikiamas Vadovėlių platformoje.

2. BENDRA INFORMACIJA

2.1 Vadovėlių platforma priklauso UAB „Vadovėlis Online“ (Toliau tekste Platformos operatorius), juridinio asmens kodas 305620588, adresas korespondencijai – Žygio g. 97, R2, LT-08236 Vilnius.

2.2 Nuostatose pateikiami pagrindiniai principai kaip Platformos operatorius tvarko Asmens duomenis.

2.3 Platformos operatorius įsipareigoja nepažeisti Asmens duomenų tvarkymo principų, nustatytų pagal galiojančius teisės aktus (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679, viešai skelbiamą adresu: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN, toliau – Reglamentas; LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (naujausią redakciją) ir kt.) ir pritaikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

2.4 Asmens duomenų tvarkymui Platformos operatorius gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriuos Platformos operatorius įpareigoja laikytis teisėtų nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones.

2.5 Esant teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui ir pagrindui, asmens duomenis Platformos operatorius gali rinkti iš LR viešųjų valstybinių registrų bei teisėtai veiklą vykdančių privačių asmenų valdomų registrų.

3. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, gimimo data;

Kontaktiniai duomenys –telefono numeris, el. pašto adresas;

Duomenų subjekto teikiami duomenys – duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas įvesdamas tam tikrą informaciją Vadovelių platformoje;

Sisteminiai duomenys – naršymo istorija, lankytos Vadovėlių platformos vietos, įkeltas turinys ir kiti sisteminiai duomenys;

Profesiniai duomenys – duomenys apie darbovietę ir užimamas pareigas;

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

4.1 Sutarčių sudarymas ir vykdymas;

4.2 Platformos operatoriaus teisėtas interesas;

4.4 Duomenų subjekto sutikimas.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5.1 Personalizuoto mokomojo turinio pateikimas.

5.2 Komunikacijos Vadovėlių platformoje užtikrinimas.

5.3 Mokymo (-si) funkcionalumo pateikimas.

5.4 Prieigos prie Vadovėlių platformos valdymas.

5.4  Kitų paslaugų teikimas.

6. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kiekvieną iš žemiau išvardintų teisių duomenų subjektas gali įgyvendinti tik tinkamai save identifikavęs, t.y. pateikęs Platformos operatoriui atitinkamos formos raštišką (popierinį arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamą) prašymą arba atvykęs į Platformos operatoriaus buveinę bei pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus:

6.1 Sužinoti ar yra tvarkomi asmens duomenys ir jei taip – susipažinti su jais bei kita informacija: duomenų kilmės šaltiniais, duomenų tvarkymo pagrindais, tikslais ir gavėjais (per paskutinį vienerių metų laikotarpį), duomenų saugojimo tvarką ir kt.;

6.2 Reikalauti ištaisyti savo neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

6.3 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Platformos operatoriaus teisėti interesai ir yra tinkamas teisinis pagrindas tokiam prašymui;

6.4 Reikalauti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai arba jei jie gauti pagal duomenų subjekto sutikimą ir jei duomenų subjektas atšaukia tokį sutikimą;

6.5 Apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus;

6.6 Gauti visų Platformos operatoriaus elektroninėse duomenų bazėse tvarkomų jo asmens duomenų rinkinį (tvarkomą sutikimo arba sutarties vykdymo pagrindu), susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu elektroniniu formatu, taip pat, esant techninėms galimybėms, duomenų subjektas turi teisę prašyti Platformos operatorių persiųsti šį rinkinį kitam duomenų valdytojui, nurodydamas tokio prašymo pagrindą ar motyvaciją (duomenų perkeliamumo teisė). Toks duomenų rinkinys subjektui gali būti įprastai pateikiamas PDF arba MS Excel elektroniniu formatu, taip pat, gali būti papildomai pateikiamas ir kaip popierinio atsakymo į duomenų subjekto užklausą priedas. Duomenų perkeliamumo teisė nėra susijusi su duomenų ištrynimu;

6.7 Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

6.8 Pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus.

Platformos operatorius, gavęs duomenų subjekto prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, duomenų subjektui pateikia atsakymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Platformos operatorius, motyvuotai pagrįsdamas, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų, apie tai tinkamai informuodamas duomenų subjektą.

7. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui ir tikslui, galimi asmens duomenų gavėjai:

7.1 Su Platformos operatoriumi bendradarbiavimo sutartis sudarę Turinio kūrėjai;

7.2 Su Platformos operatoriumi ar Turinio kūrėju Vadovėlių platformos naudojimo sutartis sudarę tretieji juridiniai asmenys (kaip pvz. bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio rengimo centrai ir k.t. ), kurie turi santykį su Asmens duomenų subjektu (pvz. mokykla su jos mokiniu (-e) ar mokykla su joje dirbančiu (-ia) mokytoju (-a));

7.3 Kiti tretieji asmenys, turintys teisėtą interesą.

Visi duomenų gavėjai privalo turėti teisėtą interesą duomenų gavimui ir užtikrinti tinkamai pritaikytą organizacinių ir techninių priemonių duomenų apsaugos lygį. Taip pat, prieš gaudami asmens duomenis iš Platformos operatoriaus, raštiškai įsipareigoti laikytis reikalavimo neatskleisti asmens duomenų neįgaliotiems tretiesiems asmenims (konfidencialumo principas).

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS RIBŲ

8.1 Platformos operatorius asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos ribose.

9. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

9.1 Asmens duomenys saugomi Reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis ribotumo principu – asmens duomenys saugomi tik tokį terminą ir tokia apimtimi, kiek Įmonei yra būtina, siekiant įgyvendinti Politikoje numatytus teisėtus duomenų tvarkymo tikslus. Nelikus teisėto tikslo asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys yra sunaikinami.

10. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTI SPRENDIMAI

10.2 Platformos operatoriuas atliekamas Profiliavimas yra susijęs su anksčiau nurodytais Asmens duomenimis, siekiant įvertinti tam tikras Asmens savybes ir taip išanalizuoti ir prognozuoti, pvz.: mokymo (-si) rezultatus, stilius, asmeninius pasirinkimus, interesus, rizikas bei kt. Tai skirta tam, kad Asmeniui būtų suteikta tinkama paslauga, parenkant geriausią jo interesus atitinkančią paslaugą, vertinant riziką, siekiant apsaugoti Vadovėlių platformos bei ja besinaudojančių visų Duomenų subjektų interesus nuo kenksmingo kitų veikimo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pan. Profiliavimas yra grindžiamas Platformos operatoriaus bei pačių Duomenų subjektų teisėtais interesais, sutarčių vykdymu bei Duomenų subjekto sutikimu.

11. TAIKOMOS ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS PRIEMONĖS DUOMENŲ SAUGUMUI

Atsižvelgiant į Reglamento reikalavimus, Platformos operatorius yra įgyvendinęs šias organizacines ir technines priemones, siekiant apsaugoti tvarkomus asmens duomenis ir iki minimumo sumažinti riziką tokių duomenų praradimui, nutekėjimui ar kitokiam duomenų tvarkymo pažeidimui:

11.1 vidinis ir išorinis duomenų šifravimas;

11.2 Reglamento 32 str. 1 d. a punkte numatyto duomenų pseudonimizacijos reikalavimo atitikmens taikymas;

11.3 duomenų nutekėjimo prevencijos programos naudojimas;

11.4 techninių-programinių priemonių, leidžiančių atkurti sąlygas ir galimybes naudotis saugomais asmens duomenimis fizinio ar techninio pažeidimo atveju, naudojimas;

11.5 darbuotojų prieigos prie tvarkomų asmens duomenų fizinė bei elektroninė kontrolė;

11.6 įvairios patekimo į įmonės patalpas apsauginės priemonės.

12. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

12.1 Platformos operatorius yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną (angl. „data protection officer“). Kontaktiniai duomenys: +370 615 55521; BDAR@vadovelis.online.

12.2 Paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, yra įsipareigojęs saugoti konfidencialią informaciją;

12.3 Duomenų apsaugos pareigūno pagrindinės funkcijos:

12.3.1 Konsultuoti Platformos operatoriaus darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais, informuoti apie Reglamento ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus;

12.3.2 Bendrauti ir tinkamai reaguoti į suinteresuotų duomenų subjektų užklausimus ir pretenzijas;

12.3.3 Prižiūrėti ir kontroliuoti kaip įmonėje laikomasi Reglamento reikalavimų, esant poreikiui rinkti reikiamą informaciją, atlikti auditus ir tyrimus siekiant nustatyti asmens duomenų apsaugos pažeidimus ar užkristi jiems kelią;

12.3.4 Konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą;

12.3.5 Bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir būti kontaktiniu asmeniu visais su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais;

12.3.6 Atsakyti į duomenų subjektų užklausas;

12.3.7. Duomenų apsaugos pareigūnas turi ir kitas teises bei pareigas, kurias numato teisės aktai bei Platformos operatoriaus lokalūs teisės aktai.

Paspaudę mygtuką “Sutinku”, Jūs deklaruojate, kad perskaitėte ir susipažinote su šiomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis. Jeigu kils papildomų klausimų asmens duomenų tvarkymo tema, galite susisiekti su mumis el. paštu BDAR@vadovelis.online.


Fine Print
Perskaitę šias nuostatas, Jūs sužinosite, kaip UAB “Vadovėlis Online” (toliau Platformos operatorius) tvarko, saugo ir kam naudoja asmens duomenis. Jeigu naudojatės www.vadovelis.online platforma (Toliau Vadovėlių platforma), vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šiomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis. Jeigu kils papildomų klausimų asmens duomenų tvarkymo tema, galite susisiekti su mumis el. paštu BDAR@vadovelis.online. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Platformos operatorių su paklausimais, prašymais atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat, pateikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir/ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo. Visi kontaktiniai Platformos operatoriaus duomenys skelbiami internetinėje svetainėje www.vadovelis.online. Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias asmens duomenų tvarkymo nuostatas, informuodama duomenų subjektą apie pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.vadovelis.online ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo.
Arrow-up